בהתבסס על שיטת הנקודות, ניתן יהא לקבל אשרה זו לעבודה באנגליה, הידועה כ "דרגה 2", לתקופה של עד 3 שנים. אשרה זו תאפשר למעסיקים באנגליה לגייס עובדים מחוץ לאנגליה ולאזור הסחר האירופאי (EEA), במטרה לתת מענה למחסור בכוח אדם מקומי.

במסלול זה 4 סוגי אשרות - לטווח ארוך:

(א) עובדים מיומנים ובעלי מקצוע 
(ב) נציבים (מועברים) מטעם חברות חוץ 
(ג) ספורטאים ומאמנים
(ד) אנשי דת
 

(א) עובדים מיומנים ובעלי מקצוע

אשרת בעלי מקצוע "דרגה 2" מיועדת למהגרים בעלי ניסיון מקצועי, אשר בידיהם הצעת עבודה מאת מעסיק באנגליה. תנאי מקדמי להגשת בקשה לקבלת אשרה זו הנו כי למועמד נתנה חסות מקומית (Sponsor) מאת מוסד עסקי או לימודי באנגליה, המעוניין להעסיק עובד זר - מקצועי או בעל ניסיון. קבלת החסות נעשית באמצעות המעסיק, הפונה בעצמו אל סוכנות האשרות האנגלית-:

UK Visas and Immigration - UKVI)). בבקשה להירשם כ"נותן חסות מורשה". אם עמד בדרישות הרלבנטיות, יקבל מעסיק זה את הרישיון המבוקש ותונפק לו 'תעודות חסות' עבור המועמדים שציין בבקשתו - בהתאם לאישור סוכנות האשרות האנגלית הנ"ל, אשר תקבע אם עמד העובד המיועד בניקוד הסף הנדרש. מספר תעודות החסות אותן רשאי המעסיק לקבל יצוין בתנאי קבלת רישיון זה.

כאמור, ללא תעודת המעסיק נותן חסות כאמור לא ניתן כלל להגיש את הבקשה לקבלת אשרה זו ("דרגה 2"). ראוי לציין כי אין בקבלת תעודת החסות משום ערובה לקבלת האשרה, ברם היא משמשת כאישור לכך שנותן החסות מעוניין להביא את המהגר - המועמד לעבודה באנגליה, וכי למיטב ידיעת המעסיק המועמד עומד בתנאים לקבלת אשרה זו. לאחר קבלת תעודת החסות, יידרש המועמד להציג בפני סוכנות האשרות האנגלית את מספר הנקודות הנדרש לקבלת האשרה ואז יוכל להיכנס לאנגליה 14 יום קודם למועד תחילת העבודה, כמצוין בתעודת החסות. כאמור, משקיבל את תעודת החסות יהא על המועמד להשיג 70 נקודות, כמפורט להלן:

קריטריונים לקבלת 50 נקודות (בנפרד או במצטבר) -

(I) תעודת חסות

30 נקודות תוקנינה למועמד שבידו הצעה לעבודה נדרשת, בהתאם לרשימת המקצועות הנדרשים (The Migrant Advisory Committee's List of Skilled Occupations in Shortage) שמפרסמת הועדה המייעצת בנושאי הגירה מעת לעת, או למועמד שבידו הצעת עבודה העונה על מבחני שוק העבודה המקומי (The Resident Labor Market Tests), או למועמד שישמש כניצב (מועבר) מטעם חברה מחוץ לאנגליה. במסגרת מבחני שוק העבודה המקומי, על המעסיק להראות כי אין באנגליה או באזור הסחר האירופי (EEA) עובד מתאים וכשיר הזמין למשרה הנדונה. המועמד יהא זכאי ל 20 נקודות לפחות בקטגוריית "כישורים" או "שכר צפוי" באם יקבל ממעסיקו המיועד אישור כי תעודת החסות שבידו מעידה על עמידתו במבחני שוק העבודה המקומי (לגבי נציג חברת חוץ ראה להלן).

 (II) שכר צפוי

הכוונה להכנסה הכוללת הצפויה למועמד המהגר במסגרת אשרה זו: מועמד יהא זכאי ל 20 נקודות באם הוא צפוי להכנסה שנתית כוללת של 30,000 ליש"ט, המתקבלת ממשכורת ברוטו (לפני ניכויי מס), קצבאות ומענקים (ככל שהם כלולים בסל המשכורת הצפוי), אך לא כולל תוספות אחרות, כגון: שעות נוספות, בונוסים, תוספת עידוד/תמריץ, דמי אשל ונסיעות (לרבות נסיעות אל ומאת ארץ המוצא).

יודגש כי גם אם השיג המועמד/ת את 50 הנקודות הדרושות כאמור לעיל, יהא עליו לעמוד בנוסף על כך בשני התנאים הבאים: 

(1) שליטה בשפה האנגלית

בנוסף על 50 הנקודות הדרושות כאמור, כתנאי יסודי יידרש המועמד להציג אחד משלוש האישורים הבאים להוכחת שליטתו בשפה האנגלית: ציון של 6.5 לפחות בבחינה הבינ"ל בשפה האנגלית (IELTS), אשר ניתן בשנתיים שקדמו למועד קבלת הבקשה על ידי הוועדה;  תואר ראשון אשר נלמד באנגלית והינו שווה ערך לתואר ראשון אנגלי;  הינו בן לאום במדינה שבה רוב תושביה הנם דוברי אנגלית (כגון ארה"ב או קנדה). 10 נקודות מוענקות למועמד/ת בעל הוכחה כאמור באשר ליכולותיו/ה בשפה האנגלית.

(2) אמצעי מחיה

תנאי נוסף אשר יזכה את המועמד ב 10 נקודות, הוא כי לרשות המועמד סך זמין של 945 ליש"ט למחייתו + 630 ליש"ט עבור כל אחד מהתלויים בו המתלווים אליו. יש להראות כי הכספים האמורים זמינים עבור המועמד ומוחזקים בחשבונו ב 3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה מבלי שחלה בהם כל ירידה או הפחתה במהלך 3 החודשים האמורים. המועמד יוכיח את אמצעי המחייה כאמור באמצעות הצהרה בנקאית המתייחסת ל 3 החודשים שעד הגשת הבקשה ואשר תוגש עד 30 ימים טרם הגשת הבקשה.

תלויים

תלויים יכולים להצטרף למועמד אשר לו מוענקת האשרה. תלויים מוגדרים כבעל, אשה, ידוע/ה בציבור, בן זוג מאותו המין, וילדים עד גיל 18. כל תלוי נדרש להגיש בקשת אשרה נפרדת כתלוי, והמועמד יידרש להוכיח כי לרשותו סך של 630 ליש"ט עבור כל תלוי.

(ב) נציבים (מועברים) מטעם חברות חוץ

לאור האופי המיוחד של העסקת עובדי חברות רב לאומיות מעבר לים, לא נדרשת עמידה במבחני שוק העבודה המקומי האנגלי. עם זאת, נדרש כי המועמד מטעם חברת החוץ עבד בחברה זו במשך 12 חודשים לפחות עד למועד הגשת הבקשה לאשרה, וכי שכרו יותאם לרמת השכר באנגליה באותה משרה. כמו כן, על המועמד להיות בעל כישורים ברמה שמעל לממוצע במקצוע הרלבנטי.

ישנם גם עובדי חברות חוץ כאמור המעוניינים להישלח לאנגליה לצורך התמחות או הכשרה לתפקידי ניהול בתחום הרלבנטי לאותה חברה. מועמדים מסוג זה יידרשו להראות כי עבדו בחברת החוץ שלושה חודשים לפחות עד להגשת הבקשה.

קיימות קטגוריות נוספות במסלול זה, כגון העברה לאנגליה לצורכי לימוד או ייצוא ידע ומומחיות.      

(ג) ספורטאים

אשרה זו מיועדת לספורטאים ומאמנים המדורגים ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר, אשר העסקתם תביא לתרומה משמעותית להתפתחות תחום הספורט בו הם עוסקים באנגליה ואשר בכוונתם לבסס את חייהם באנגליה. מועמדים המבקשים אשרה זו יזדקקו להיתר כניסה ראשוני ויהא עליהם להשיג 70 נקודות בקריטריונים הבאים:

 (I) תעודת חסות

מהגרים המבקשים לקבל אשרה זו ידרשו להציג תעודת חסות מטעם מועדון (או שווה ערך), במטרה להשיג רישיון מסוכנות ההגירה האנגלית UK Visas and Immigration - UKVI)). בקשות לקבלת תעודת חסות זו חייבות להיות מלוות באישור המוסד הממשלתי הרלוונטי, המוכר על ידי אחת ממועצות הספורט האנגליות לענף הספורט הנדון. היה ואין מוסד ממשלתי המוכר על ידי מועצות הספורט האנגלי כאמור, יידרש המועדון נותן החסות הנ"ל לערוב לכך שהמועמד כשיר לבצע את המשימה, כי בכוונתו לבסס את חייו באנגליה, כי הוא אושר על ידי המוסד הממשלתי לגבי אותו ענף ספורט, כי יעמוד ביתר תנאי קבלת האשרה וכי יעזוב את אנגליה במועד פקיעתה, וכי הוא מקבל אחריות על המועמד. 50 נקודות תוקנינה למועמד בעל תעודת חסות זו.

(II) שליטה בשפה האנגלית

בנוסף על 50 הנקודות הדרושות כאמור, כתנאי יסודי יידרש המועמד להציג אחד משלוש האישורים הבאים להוכחת שליטתו בשפה האנגלית: ציון של 6.5 לפחות בבחינה הבינ"ל בשפה האנגלית (IELTS), אשר ניתן בשנתיים שקדמו למועד קבלת הבקשה על ידי הוועדה;  תואר ראשון אשר נלמד באנגלית והינו שווה ערך לתואר ראשון אנגלי;  הינו בן לאום במדינה שבה רוב תושביה הנם דוברי אנגלית (כגון ארה"ב או קנדה). 10 נקודות מוענקות למועמד/ת בעל הוכחה כאמור באשר ליכולותיו/ה בשפה האנגלית.

 (III) אמצעי מחיה

על המועמד להוכיח כי לרשותו סך זמין של 945 ליש"ט למחייתו + 630 ליש"ט עבור כל אחד מהתלויים בו המתלווים אליו. יש להראות כי הכספים האמורים זמינים עבור המועמד ומוחזקים בחשבונו ב 3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה מבלי שחלה בהם כל ירידה או הפחתה במהלך 3 החודשים האמורים. המועמד יוכיח את אמצעי המחייה כאמור באמצעות הצהרה בנקאית המתייחסת ל 3 החודשים שעד הגשת הבקשה ואשר תוגש עד 30 ימים טרם הגשת הבקשה. 10 נקודות מוענקות למועמד/ת בעל הוכחה כאמור באשר לאמצעי המחייה.

תלויים

תלויים יכולים להצטרף למועמד אשר לו מוענקת האשרה. תלויים מוגדרים כבעל, אשה, ידוע/ה בציבור, בן זוג מאותו המין, וילדים עד גיל 18. כל תלוי נדרש להגיש בקשת אשרה נפרדת כתלוי, והמועמד יידרש להוכיח כי לרשותו סך של 630 ליש"ט עבור כל תלוי.

(ד) אנשי דת

אשרה זו מיועדת למועמדים הנשלחים מטעם מוסדות דתיים למילוי תפקידים עבור הקהילה הדתית המקומית, כגון הטפה, טקסים וכד'. מועמדים לאשרה זו יידרשו להיתר כניסה ראשוני ולהשגת
70 נקודות בקריטריונים הבאים:

(I) תעודת חסות

מהגרים המבקשים לקבל אשרה זו ידרשו להציג תעודת חסות מטעם מוסד דתי באנגליה המוכר על ידי סוכנות ההגירה האנגלית UK Visas and Immigration - UKVI)). מוסדות דת המבקשים להפעיל מועמדים אלה, יידרשו להוכיח כי הנם מוסדות דת מוכרים ומוסמכים באנגליה, הפועלים על פי כללי הדין המקומי, וכי הם מקבלים את האחריות על המועמד המהגר ורווחתו. 50 נקודות תוקנינה למועמד בעל תעודת חסות זו.

(II) שליטה בשפה האנגלית

בנוסף על 50 הנקודות הדרושות כאמור, כתנאי יסודי יידרש המועמד להציג אחד משלוש האישורים הבאים להוכחת שליטתו בשפה האנגלית: ציון של 6.5 לפחות בבחינה הבינ"ל בשפה האנגלית (IELTS), אשר ניתן בשנתיים שקדמו למועד קבלת הבקשה על ידי הוועדה;  תואר ראשון אשר נלמד באנגלית והינו שווה ערך לתואר ראשון אנגלי;  הינו בן לאום במדינה שבה רוב תושביה הנם דוברי אנגלית (כגון ארה"ב או קנדה). 10 נקודות מוענקות למועמד/ת בעל הוכחה כאמור באשר ליכולותיו/ה בשפה האנגלית.

(III) אמצעי מחיה

על המועמד להוכיח כי לרשותו סך זמין של 945 ליש"ט למחייתו + 630 ליש"ט עבור כל אחד מהתלויים בו המתלווים אליו. יש להראות כי הכספים האמורים זמינים עבור המועמד ומוחזקים בחשבונו ב 3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה מבלי שחלה בהם כל ירידה או הפחתה במהלך 3 החודשים האמורים. המועמד יוכיח את אמצעי המחייה כאמור באמצעות הצהרה בנקאית המתייחסת ל 3 החודשים שעד הגשת הבקשה ואשר תוגש עד 30 ימים טרם הגשת הבקשה. 10 נקודות מוענקות למועמד/ת בעל הוכחה כאמור באשר לאמצעי המחייה.

תלויים

תלויים יכולים להצטרף למועמד אשר לו מוענקת האשרה. תלויים מוגדרים כבעל, אשה, ידוע/ה בציבור, בן זוג מאותו המין, וילדים עד גיל 18. כל תלוי נדרש להגיש בקשת אשרה נפרדת כתלוי, והמועמד יידרש להוכיח כי לרשותו סך של 630 ליש"ט עבור כל תלוי.

עובדים זמניים

אנגליה מציעה קבלת אשרה זו, הידועה כ"דרגה 5", המאפשרת עבודה זמנית בתחומים מסוימים, בשילוב תכנית קידום צעירים, כפי שיפורט בהמשך. לסוג אשרה זה חמש קטגוריות:

  1. אנשי בידור, אמנים יוצרים ואנשי ספורט

אשרה זו תאפשר לספורטאים, אנשי בידור ואמנים יוצרים לעבוד, ליצור ולהופיע באנגליה במשך תקופה של 12 חודשים. מועמד לאשרה זו יידרש להראות כי הנו נתמך על ידי גורם מקומי (באנגליה) מתאים (Sponsor), כגון מועדון ספורט, מארגן אירועים, סוכן מקומי וכד'.

  1. עובדי צדקה

אשרה זו תאפשר עבודה זמנית למתנדבים למטרות צדקה, בהתאם להוראות חוק שכר המינימום הלאומי 1998 (The National Minimum Wage Act 1998). מדובר בעבודה התנדבותית בלבד כאמור, ללא כל שכר. המועמד יידרש לעבוד בתחום בו עוסק הארגון הרלבנטי בלבד. על הארגון המזמין / תומך להיות רשום כדין ובעל הרישיון המתאים לקבלת עובדי צדקה. אשרה זו תינתן לתקופה של עד שנה אחת.

  1. אנשי דת

אשרה זו מיועדת למועמדים המעוניינים בעבודה זמנית בענייני דת מוכרת, למעט תפקידי הטפה או הדרכה / הנחייה רוחנית. אשרה זו ניתנת לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים ומותנית בתמיכת גוף דתי (Sponsor) מוכר ובעל רישיון מתאים מסוכנות ההגירה המקומית.

 

  1. תכנית החליפין הממשלתית

אשרה זו מיועדת למבקשים המגיעים מתכניות מאושרות שמטרתן שיתוף ידע, ניסיון ושיטות מומלצות. מעסיקים וארגונים פרטיים לא יורשו לפעול כנותני חסות במסגרת אשרה זו. במקום זאת, קיים גוף מקיף המנהל תכנית זו, מספק את הרישיונות הדרושים ונותן את החסויות למבקשים העונים על הקריטריונים. התכנית והגוף המנהל הנ"ל חוסים תחת משרד ממשלתי אנגלי המאשר את הרישיונות. תוקפה של אשרה זו - עד 24 חודשים.

  1. הסכמים בינלאומיים

אשרה המיועדת למבקשים המגיעים לאנגליה כנותני שירותים על פי חוזה מוכר על ידי המשפט הבינלאומי, כגון הסכמים כלליים של שירותי סחר

 General Agreement on Trade and Services (GATS), כולל הסכמים דו צדדיים כאלה, עובדי ממשלות חוץ וארגונים בינלאומיים ומפקחי משק בית של משכנות דיפלומטים. על נותן החסות להיות משלחת דיפלומטית או ארגון בינ"ל מוכר על ידי אנגליה. תוקפה של אשרה זו – עד 24 חודשים.

מבחן נקודות לעובדים זמניים: 

על כל מועמד לעבודה זמנית באילו מהתחומים המפורטים לעיל להגיע למספר הנקודות הנדרש בהתאם לקטגוריה הרלבנטית (למעט אנשי ספורט ויצירה המגיעים לתקופה בת פחות מ 3 חודשים ואינם זקוקים לויזה). סך הנקודות הכולל הדרוש הנו 40 ומחולק לקטגוריות הבאות:

תעודת חסות

30 נקודות יוענקו למועמד שיציג תעודת חסות רלבנטית תקפה שהוצאה על ידי הגוף המזמין / תומך.

אמצעי מחיה

תנאי נוסף אשר יזכה את המועמד ב 10 נקודות, הוא כי לרשות המועמד סך זמין של 945 ליש"ט למחייתו + 630 ליש"ט עבור כל אחד מהתלויים בו המתלווים אליו. יש להראות כי הכספים האמורים זמינים עבור המועמד ומוחזקים בחשבונו ב 3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה מבלי שחלה בהם כל ירידה או הפחתה במהלך 3 החודשים האמורים. המועמד יוכיח את אמצעי המחייה כאמור באמצעות הצהרה בנקאית המתייחסת ל 3 החודשים שעד הגשת הבקשה ואשר תוגש עד 30 ימים טרם הגשת הבקשה.

עבודה נוספת

מחזיקי אשרה זו יורשו לעבוד בעבודה נוספת בתחום בו הורשו לעבוד על פי הוויזה שבידם בלבד, בשיעור שאינו עולה על 20 שעות לשבוע ומחוץ לשעות העבודה הרגילות.

תלויים

תלויים יוכלו להתלוות לבעל האשרה המגיע לעבודה באנגליה בכל אחד מהתחומים שפורטו לעיל ואף יוכלו לעבוד באנגליה במהלך שהותם לצדו.

 

תכנית הצעירים

THE YOUTH MOBILITY SCHEME

 

בקטגוריית אשרה זו נכללים כיום "או-פרים" (au pairs), צעירים ב"שנת מרווח" (gap year), משתתפי תכנית העבודה בחופש (working holiday scheme) ומשתתפי תכנית חילופי הנוער היפנית (The Japan Youth Exchange Scheme). במסגרת תכנית זו, יוכלו צעירי בגילאי 18 עד 30 מהמדינות המשתתפות בתכנית זו להתנסות בחיים באנגליה לתקופה של עד 24 חודשים. בתקופה זו יוכלו הנכנסים לעבוד בכל עבודה שיחפצו, למעט בעסקים, ספורט מקצועי והתמחות ברפואה. מדי שנה מפרסמת סוכנות ההגירה את שמות המדינות המשתתפות בתכנית באותה שנה ואת מספר המקומות המוקצים לה לשם כך. כיום משתתפות בתכנית אוסטרליה, קנדה, הונג קונג, טייוואן, הרפובליקה של קוריאה, יפן, מונקו וניו זילנד. על מבקש אשרה זו להשיג 50 נקודות בקטגוריות הבאות:

תעודת חסות

תעודת החסות תעניק למבקש 30 נקודות, על המבקש להיות אזרח של אחת המדינות המשתתפות בתכנית (כמפורט לעיל).

גיל

על המבקש להיות בין הגילאים 18 ל - 30 במועד היכנס האשרה שלו לתוקף ויהא זכאי ל 10 נקודות בגין עמידה בתנאי זה.

אמצעי מחיה

תנאי נוסף אשר יזכה את המועמד ב 10 נקודות, הוא כי לרשות המועמד סך זמין של 1,890 ליש"ט למחייתו. יש להראות כי הכספים האמורים זמינים עבור המועמד ומוחזקים בחשבונו ב 3 החודשים שקדמו להגשת הבקשה מבלי שחלה בהם כל ירידה או הפחתה במהלך 3 החודשים האמורים. המועמד יוכיח את אמצעי המחייה כאמור באמצעות הצהרה בנקאית המתייחסת ל 3 החודשים שעד הגשת הבקשה ואשר תוגש עד 30 ימים טרם הגשת הבקשה.

תלויים

בקטגוריה זו לא יוכלו תלויים מכל סוג שהוא (ילדים, בני זוג וכד') להתלוות לבעלי האשרה המשתתפים בתכנית. המעוניינים להתלוות לבעלי אשרה זו יידרשו לאשרה עצמאית דומה או אחרת. 

 

מי אינו זקוק לאשרת עבודה בבריטניה?

לאנשים הבאים אין צורך באשרת עבודה באנגליה:

  1. אזרחי האזור האירופי הכלכלי The European Economic Area - EEA)), המאגד בתוכו את נורבגיה, ליכטנשטיין ואיסלנד בנוסף על 25 מדינות האיחוד האירופי. אזרחי חלק ממדינות האיחוד יידרשו להירשם בתכנית רישום העובדים The Worker Registration Scheme)) בתוך 30 יום מיום שהחלו לעבוד באנגליה.   
  2. בעלי אישור שהייה קבוע באנגליה.
  3. בן/ת זוג של אזרח האזור האירופי הכלכלי (EEA).

 

צור קשר

הנך עשוי/ה לענות על קריטריונים שונים הרלבנטיים לסוגי אשרה שונים, רבים ומגוונים, על כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי לבחירת האשרה המתאימה עבורך.

קנגורו שירותי הגירה מתמחה מזה שנים רבות בהגירה ובקבלת כל סוגי אשרות (לטווח קצר וארוך) לאנגליה. אל תהסס לפנות אלינו כדי לדון עם נציגנו את האפשרויות העומדות בפניך ו / או למלא את השאלון שלנו ולשלוח אותו אלינו. נא צור קשר עם נציגנו לקבלת מידע והכוונה ראשוניים, כולל מילוי שאלון.

לפרטים וייעוץ ראשוני צרו קשר:

03-6134244

השאירו פרטים מלאים ונדאג לחזור בהקדם לספק לכם מענה מקצועי ואדיבלפרטים וייעוץ ראשוני צרו קשר

03-6134244

השאירו פרטים מלאים ונדאג לחזור בהקדם לספק לכם מענה מקצועי ואדיב

עמוד הפייסבוק של קנגורו שירותי הגירה עמוד הגוגל+ של קנגורו שירותי הגירה הפרופיל של עו”ד ליסה סגלוב בלינקדין