ב -1 בינואר 2017 נכנסה לתוקף אמנת מס חדשה בין ישראל לקנדה (להלן: "האמנה החדשה"),  אשר החליפה אמנת מס קודמת משנות ה -70 (להלן: "האמנה הישנה").

האמנה החדשה אותנטית באותה מידה בעברית, באנגלית ובצרפתית ולהלן סקירה כללית שלה:

תחולה פרסונאלית

האמנה החדשה חלה על תושבי שתי המדינות (ישראל וקנדה), לרבות על הכנסות באמצעות חברה, שותפות, נאמנות או גוף אחר, במידה שההכנסה נחשבת הכנסה של תושב אותה מדינה, בשים לב לשמירה על זכויות בעלי נתינות כפולה (ישראלית וקנדית), כשהכוונה היא לחייב בחוק את רשויות המס של שתי המדינות להגיע להסכמות ביניהן לגבי בעלי אזרחות כפולה הכוללות התייחסות לניהול יעיל, למקום ההתאגדות ולגורמים רלוונטיים נוספים, כאשר עד אז לא יזכו בעלי האזרחות הכפולה ליהנות מהקלה או פטור כלשהם בגין האמנה.

תחולה על סוגי מסים

בנוסף לתחולת האמנה על מס הכנסה ומס רווחי הון, חלה האמנה גם מסים שהטילה ישראל על גז על פי חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א – 2011.

פנסיה וקצבאות

אלה כבר הוגדרו והותאמו לחול על כל תוכנית פנסיה קנדית, הסדר או חוזה המופיעים בסעיף 5 לחוק לפרוש אמנות מס הכנסה הקנדי, וכן על כל קופת גמל ישראלית שאושרה על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל,) התשס"ה 2005.

המדינה המשלמת רשאית להטיל מס במקור בשיעור 15% על פנסיה וקצבאות שנתיות, למעט על תשלומים חד פעמיים, פדיון, ביטול פדיון או מכירת קצבה.

"מוסד קבע" (PE)

PE הוא מוסד החייב במס, המהווה למעשה מקום קבע של עסק או "סוכן תלוי" במדינה אחת מטעם מפעל המדינה האחרת. PE כולל באר גז, אתר לניצול משאבי טבע, אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה הנמשך מעל 12 חודשים.

PE לא יכלול מתחם הנועד לאחסון, תצוגה או מסירת סחורות בלבד, מה שעומד בניגוד לכללי ה OECD הברורים בעניין מסחר אלקטרוני (E-commerce), וסוכנים עצמאיים (לא PE) יוכלו לכלול צדדים קשורים (שוב, בניגוד לכללי OECD הברורים).

כאשר מדינה אחת מבצעת התאמה לרווחי PE, על המדינה האחרת לבצע התאמות מצידה במידה הנדרשת למניעת כפל מס.

דיבידנדים, ריבית ותמלוגים

לפי האמנה הישנה הוטל על ידי המדינה המשלמת ניכוי קבוע במקור בשיעור 15% על דיבידנדים, ריבית, תמלוגים והכנסות אחרות ששולמו לתושב המדינה האחרת.

לגבי דיבידנדים, על פי האמנה החדשה ינוכה עקרונית מס בשיעור 15% על ידי המדינה המשלמת, אך באפשרותה להקטין שיעור זה ל – 5% אם המקבל הוא חברה המחזיקה לפחות ב 25% מהון הצד המשלם.

בגין תכניות פנסיה מוכרות מסוימות יהא שיעור הניכוי – 0%.

שיעור הניכוי יהא 15% עבור קרנות ה REIT הישראליות, המשלמות דיבידנדים למשקיעים קנדים המחזיקים עד 10% מהון הקרן (אלא אם למשקיע יש PE בישראל), אחרת יחול הדין המקומי בשתי המדינות.

"מס הסניפים" הקנדי מוגבל ל 5% על העברת סניף לישראל, אשר בדרך כלל אינה מטילה מס זה.

לעניין ריבית, האמנה החדשה קובעת בדרך כלל ניכוי מס במקור של 10% במדינה המשלמת, המופחת ל 5% בגין ריבית המשולמת למוסד פיננסי. פטור מניכוי כזה עשוי לחול לגבי תכניות פנסיה מוכרות, גופים ממשלתיים וגופי אשראי לייצוא.

לגבי תמלוגים, האמנה החדשה קובעת ככלל ניכוי מס במקור של 10%, אך מעניקה פטור ממס במקור לתמלוגים אמנותיים (לא סרטים או טלוויזיה), תוכנות מחשב וידע (לא שכירות או זיכיונות).

רווחי הון ומס יציאה

רווחי מקרקעין המוחזקים במישרין או בנאמנות, עשויים לחייב במס במדינת המקור. רוב רווחי ההון האחרים חייבים במס רק בארץ המגורים של משלם המסים. האמנה מאפשרת במפורש לכל מדינה להטיל "מס יציאה" על יחידים העוברים ממדינה למדינה, כאשר המדינה האחרת אינה יכולה, בדרך כלל, להטיל מס על הרווח.

מיסוי כפול

מיסוי כפול נמנע בעזרת מערכת זיכוי מס זר: האמנה הישנה אפשרה מתן זיכויים מוגדלים במסים (שלא שולמו) בשל הפחתות מס ישראליות. "זיכוי מס" מוגדל זה נעלם באמנה החדשה.

מאמרים נוספים

הנפקת אשרת עבודה לאוסטרליה עם משרד הגירה

להמשך קריאה

רילוקיישן לאוסטרליה

להמשך קריאה

מקצועות עכשוויים הנדרשים באוסטרליה

להמשך קריאה

עברתם תאונה בחו"ל? כך תתמודדו

להמשך קריאה